REGULAMIN KONKURSU pt. „Wygraj pierwszy karnet na Burn Selector Festival 2013”

1.    Postanowienia ogólne:

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wygraj pierwszy karnet na Burn Selector Festival 2013”, zwanym dalej „Konkursem”.
 • 1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest: portal interetowy musicis.pl
 • 1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://musicis.pl/2013/03/20/wygraj-pierwszy-karnet-na-burn-selector-festival-2013/ (dalej „Strona”)
 • 1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od 21 marca godz. 0:00 do godz. 23:59 do dnia 20 kwietnia 2013.
 • 1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
 • 1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

2.    Warunki udziału w Konkursie

 • 2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:
 • 2.1.1. Przesłanie trzech zdjęć konkursowych w rozdzielczości min. 1024 x 768
 • 2.1.2. Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza (podanie danych osobowych Uczestnika: imię, adres e-mail)
 • 2.1.3. wysłanie formularza wraz ze zdjęciami konkursowymi poprzez kliknięcie ikony „Wyślij”.
 • 2.2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej:„Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać tylko 1 (jednego) Zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
 • 2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
 • 2.3.1. Musi być podana, sporządzona w postaci trzech zdjęć w rozdzielczości min. 1024 x 768;
 • 2.3.2. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem;
 • 2.3.3. Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
 • 2.3.4. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, a także danych osobowych.
 • 2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt 7.5. niniejszego Regulaminu.

3.    Nagrody: 

 • 3.1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikom zostaną przyznane nagrody w postaci:
 • 3 nagrody I stopnia: 3 karnety wstępu na Burn Selector Festival 2013
 • 3.2. W ramach Konkursu, zostaną 3 osoby, które otrzymają nagrodę I-go stopnia.
 • 3.3. Wraz z Nagrodą przyznaną Laureatowi wyłonionemu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości dofinansowania Nagrody (dalej:„Świadczenie Dodatkowe”). Kwota Świadczenia Dodatkowego zostanie potrącona przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.10. niniejszego Regulaminu, na poczet podatku dochodowego.
 • 3.4 Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.    Rozstrzygnięcie Konkursu.

 • 4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.
 • 4.2. Komisja przyzna Nagrody tym spośród prawidłowo zgłoszonych do udziału w Konkursie Uczestnikom, których Prace Konkursowe spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie i które zostaną uznane za najlepsze, pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.
 • 4.3. W każdym przypadku w ramach Konkursu może zostać przyznanych nie więcej niż 3 Nagrody. Nagrody będą komunikowane na blogu musicis.pl.
 • 4.4. Uczestnicy, którzy nabędą uprawnienie do którejkolwiek Nagród zwani będą dalej „Laureatem/-ami”.
 • 4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję w dniu 30 kwietnia 2013r.
 • 4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w ramach Zgłoszenia. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod).
 • 4.7. Nagrody będą dostarczane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres Laureata podany w ramach Zgłoszenia. Wysłanie Nagród nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 • 4.8. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Uczestnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4.09. W przypadku braku możliwości przekazania Nagród, na skutek podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Nagroda przepada.
 • 4.10. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody a Komisja ponownie wyłania Laureata Konkursu.

5.    Wykorzystanie Prac Konkursowych: 

 • 5.1. Zgodnie z art. 921 par. 3 kodeksu cywilnego, Organizatorzy nabywają od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej stworzonej przez danego Laureata na następujących polach eksploatacji:
 • a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
 • b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 • c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Odpowiedzi Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • d. wprowadzenie do pamięci komputera,
 • e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji.
 • 5.2. Organizatorzy nabywają również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowej, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5.1. powyżej.
 • 5.3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatorów Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych Odpowiedzi Konkursowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 5.4. Poprzez przesłanie Odpowiedzi Konkursowej Laureat Konkursu oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej oraz że Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystaniem Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatorów. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z Odpowiedzią Konkursową, Laureat jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatorów z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 • 5.5. Organizatorzy mogą przenieść nabyte przez niego prawa do Odpowiedzi Konkursowej na osoby trzecie bez zgody Laureata.

6.    Postanowienia końcowe:

 • 6.1. Organizatorzy prowadzą stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, o których mowa w ppkt 2.1.2. Regulaminu lub dokonania przez tego samego Uczestnika więcej niż 1 (jednego) Zgłoszenia, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu którejkolwiek z Nagród.
 • 6.2. Postanowienie, objęte pkt.6.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody z zasadami „fair play”.
 • 6.3. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
 • 6.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
 • 6.5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 6.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 • 6.7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

Nie ma więcej wpisów