REGULAMIN
Wygraj karnet na Kraków Live Music Festival 2016

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Musicis.pl – Wygraj karnet na Kraków Live Music Festival 2016”

2. Przedmiotem konkursu „Musicis.pl – Wygraj karnet na Kraków Live Music Festiwal” jest przygotowanie kreatywnej odpowiedzi na konkursowe zadanie oraz opublikowanie jej w formie zdjęcia, grafiki, kolażu lub filmu pod konkursową grafiką na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.

3. Organizatorem konkursu „Musicis.pl – Wygraj karnet na Kraków Live Music Festival 2016” jest:

Serwis Musicis.pl

4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony www.facebook.com/musicisofficial

5. Konkurs rozpocznie się w dniu 03.08.2016 r. i zakończy 08.08.2016 o 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08.08.2016 roku. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w odpowiedzi na konkursowy komentarz.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie pisemnej zgody opiekuna prawnego, na każdym etapie konkursu.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Musicis.pl z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich rodzin. Pod pojęciem „pracowników” rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną, zaś pod pojęciem „członków rodzin” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przystąpienie do udziału, nie później niż do momentu zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań określonych niniejszym regulaminem. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest zamieszczenie w komentarzu do posta konkursowego odpowiedzi na zadanie konkursowe w formie zdjęcia, grafiki, kolażu lub filmu.

4. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

5. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne:

a) ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień;

b) z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora lub od wyznaczonych przez niego podmiotów korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika, w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

III. Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:
Dwa pojedyncze karnety na Kraków Live Music Festiwal 2016.

Jeden zwycięzca może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę.

Nagrody nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne lub bezgotówkowe oraz inne nagrody.

IV. Zasady przyznawania Nagród

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kreatywnej odpowiedzi na konkursowe zadanie oraz opublikowanie jej w formie zdjęcia, grafiki, kolażu lub filmu pod konkursową grafiką na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.

2. Zwycięzcami konkursu będą Uczestnicy wybrani przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora, w siedzibie Organizatora. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze zgłoszenia w formie zdjęć, kolaży, grafik, filmów wyróżnione z punktu widzenia kreatywności.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść hasła przygotowanych i przesłanych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu tekst hasła naruszających prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pełną odpowiedzialność za treść przesłanego hasła ponosi Uczestnik.

V. Wydanie Nagród

1.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08.08.2016 r., a nazwisko zwycięzcy zostanie zamieszczone na stronie konkursowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania listy zwycięskich Uczestników na profilu FB i/lub na Stronie www.musicis.pl

3. Uczestnik może zamieścić nie więcej niż jedno zgłoszenie w konkursie. Będzie brane pod uwagę pierwsze dokonane zgłoszenie.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody w odpowiedzi na konkursowy komentarz na stronie konkursowej.

5. W terminie 2 dni (dwóch) roboczych od daty przesłania do Uczestnika maila zawierającego powiadomienie o przyznanej mu Nagrodzie, Uczestnik taki jest obowiązany podać w mailu zwrotnym:

a) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania (ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy) oraz numeru telefonu kontaktowego;

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; oświadczenie będzie złożone według wzoru przesłanego Uczestnikowi przez Organizatora; oraz

c) oświadczenie, o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień; oświadczenie będzie złożone według wzoru przesłanego Uczestnikowi przez Organizatora

6. Uczestnik jest zobowiązany do podpisu dokumentów potwierdzających odbiór Nagrody.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości podjęcia nagrody w Konkursie, a także przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.

8.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.

9. W przypadku przekroczenia przez zwycięzcę terminu 2 dni wyznaczonych na odpowiedź na maila z informacją o wygranej lub braku kontaktu nagroda przepada na rzecz kolejnej osoby wyznaczonej przez jury konkursu.

10. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres przesyłką kurierską lub pocztową.

VI. Dane osobowe Uczestników

Administratorem danych osobowych Uczestników jest

Serwis Musicis.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzaniem Konkursu wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu, jak również w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.

2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym regulaminem.

4. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na adres Organizatora, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres, wskazany w zdaniu poprzedzającym.

5. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zamieszczony zostanie na stronie organizatora.

Nie ma więcej wpisów