Regulamin konkursu JPEGMAFIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Music Is  (Smoluchowskiego 7/25, 80-214 Gdańsk) na zlecenie Live Nation Sp. z o.o. (Pilicka 4, 02-629 Warszawa).
2. Fundatorem nagród jest Live Nation Sp. z o.o..
3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres info@musicis.pl.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Facebook.com. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która posiada profil w serwisie Facebook.com.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu i jego akceptacja,
b) wysłanie na wskazany adres e-mail odpowiedzi na pytanie konkursowe,
c) wyrażenie zgody na przekazanie organizatorowi wydarzenia, którego konkurs dotyczy imienia i nazwiska w przypadku wygranej w konkursie celem odbioru nagrody.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadania konkursowego umieszczonego przez Organizatora na portalu Facebook.com.
2. Nagrody otrzymają osoby, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najbardziej kreatywne. Wyboru dokonają członkowie redakcji Music Is.
3. Nagrodami w Konkursie są:
a) cztery pojedyncze bilety w formie elektronicznej na koncert JPEGMAFIA w Warszawie (31.05.23)
4. Konkurs trwa w dniach 19/05/2023 – 23/05/2023.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.