Regulamin konkursu Deki Alem

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Music Is na zlecenie Alter Art Festival Sp. z o.o..
2. Fundatorem nagród jest Alter Art Festival Sp. z o.o..
3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy opublikować pod postem Music is na portalu Facebook.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Facebook.com. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która posiada profil w serwisie Facebook.com.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu i jego akceptacja,
b) umieszczenie w komentarzu pod wskazanym postem na Facebooku odpowiedzi na pytanie,
c) wyrażenie zgody na przekazanie organizatorowi wydarzenia, którego konkurs dotyczy, imienia i nazwiska w przypadku wygranej w konkursie, celem odbioru nagrody.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadania konkursowego umieszczonego przez Organizatora na portalu Facebook.com.
2. Nagrody otrzymają osoby, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najbardziej kreatywne. Wyboru dokonają członkowie redakcji Music Is.
3. Nagrodami w Konkursie są:
a) trzy pojedyncze wejściówki na koncert Deki Alem, który odbędzie się 23 kwietnia w Warszawie
4. Konkurs trwa w dniach 22/03/2024 – 28/03/2024.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej niezwłocznie po rozwiązaniu konkursu.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.